بدبختی و مصیبت را همه مجبورند تحمل کننداگر می خواهید منش کسی را بیازمایید به او پول و قدرت بدهید.

ابراهام لینکلن

/ 0 نظر / 13 بازدید